การประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use) ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use) ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-009-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะสมุย
วันที่จัดการประชุม 04 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 120 คน ประกอบด้วย 1. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากร ของโรงพยาบาลเกาะสมุย 2. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล จากโรงพยาบาลเอกชนในอาเ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use; RDU) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้อง คุ้มค่า บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน เกิดความตระหนักถึงปัญหาการใช้ยา และสร้างระบบในการบริหารจัดการด้านยา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องด้วยการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลและการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจาเป็นอย่างไม่ถูกต้องตามข้อบ่งใช้นั้น นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาการใช้ยาที่สูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาการสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศและของโลก ในประเทศไทยพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะปีละมากกว่า 100,000 ราย โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ปีละมากกว่า 30,000 ราย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรจากการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะตามมามากมาย นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย ในด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้อีกด้วย
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use) ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเกาะ-สมุย ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความร่วมมือของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษา เพื่อสร้างและส่งเสริมนโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ สมเหตุสมผล ปลอดภัย ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อดื้อยาและทาให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความความปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ อันเป็นเป้าหมายสาคัญของการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีแก่ประชาชน โดยจะยังคงมีการดาเนินการหลักในระดับโรงพยาบาล ร้านยา และขยายกรอบการดาเนินงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นแหล่งกระจายยาอีกแหล่งที่สาคัญและใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นกลไกหลัก ในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์การจัดประชุม :
1. สร้างความตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาของบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้รับบริการ
2. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล สร้างแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลและลดเชื้อดื้อยาในอาเภอ
เกาะสมุย
3. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรแบบสหวิชาชีพและสร้างเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU), เชื้อดื้อยา, DRPs of inhalers, Antibiotic resistant, Rational drug use in diabetic patients