การประชุมวิชาการ
โครงการประชุม เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยา”
ชื่อการประชุม โครงการประชุม เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-028-06-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 15 -16 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรขึ้นทะเบียน เภสัชกรฝ่ายผลิต เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักยาได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาตามข้อตกลง ASEAN Harmonization Production Pharmaceutical Registration ที่ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยาให้เป็นไปตามประกาศ ดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในเอกสารที่ใช้ในการจัดเตรียมคือเอกสารหัวข้อคุณภาพหรือ Quality นั้น
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอบรมให้ความรู้กับเภสัชกรการอุตสาหกรรมได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
สร้างความรู้และความเข้าใจให้เภสัชกรการอุตสาหกรรมในเรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาในส่วน Quality Part” เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อคุณเอื้องฟ้า E-mail: tpma@truemail.co.th โทร. 02-863-5106, 02-866-1803