การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิบัตรกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาสามัญ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิบัตรกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาสามัญ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-027-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 07 -14 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรขึ้นทะเบียน เภสัชกรฝ่ายผลิต เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตยา เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยมียุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 เรื่องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยา ซึ่งผู้ประกอบการผลิตยาของประเทศจะสามารถพัฒนาไปสู่การวิจัยและพัฒนาได้ต้องอาศัยข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาประกอบกับข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นจะมีวิธีสืบค้นเพื่อประกอบการที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่างไรต่อไป นั้น
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันได้รับทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมให้ความรู้กับเภสัชกรการอุตสาหกรรมได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาสู่การปฏิบัติได้ จึงเป็นที่มาสู่การจัดอบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิบัตรกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาสามัญ ขึ้น
วัตถุประสงค์
สร้างความรู้และความเข้าใจให้เภสัชกรการอุตสาหกรรมในเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิบัตรกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาสามัญ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่คุณเอื้องฟ้า E-mail: tpma@truemail.co.th