การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-003-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
วันที่จัดการประชุม 02 -03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการโดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเภสัชกรรม โดยในการจัดประชุมครั้งนึ้ได้มุ่งเน้นทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและร้านยา เพื่อให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญในโรงพยาบาลคือการใช้ยาในผู้ป่วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน โรคหัวใจล้มเหลวและโรคหัวใจขาดเลือด ตลอดจนการใช้ยาต้านปัจจัยการแข็งตัวของเลือดในโรคหัวใจเต้นพริ้ว และประเด็นสำคัญในร้านยาคือโรคผิวหนังที่พบบ่อย ซึ่งมีการให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 10 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่เภสัชกรโรงพยาบาลและร้านยา
2) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการบริการวิชาการในนามสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อผลิตหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
Antibiotics, MDR pathogens, AF, HF, ACS, Skin disorders
วิธีสมัครการประชุม
1. สมัครทางเวบไซต์ www.pharmacy.msu.ac.th/cpe ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2561 2. โอนเงินค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (5 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61) หรือ 3,000 บาท (16-31 ก.ค. 61) 3. แจ้งหลักฐานการโอนเงินทาง cpemsu@gmail.com 4. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน