การประชุมวิชาการ
การเพ่ิมศักยภาพเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
ชื่อการประชุม การเพ่ิมศักยภาพเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-004-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา
วันที่จัดการประชุม 08 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย - อาจารย์เภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - เภสัชกรจากร้านยาเครือข่ายในจังหวัดพะเยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริการเลิกบุหรี่เป็นไปอย่างทั่วถึง ทางคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับเภสัชกรประจำศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีการอบรมแกนนำที่เป็นบุคลากรหอพัก และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ (ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) เภสัชกรประจำร้านยา จำนวนอย่างน้อย 5 ร้าน และ/หรือ บุคลากรที่สนใจจากคณะต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับบุหรี่และแนวทางการให้บริการเลิกบุหรี่ แกนนำเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การรณรงค์เลิกบุหรี่เคลื่อนที่ ร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การจัดซุ้มให้คำปรึกษาแทรกไปในงานกิจกรรมนิสิตต่างๆ เช่น การรับน้อง การแข่งกีฬา งานลอยกระทง เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบำบัด ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา หรือร้านยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์
- เพิ่มศักยภาพในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรประจำร้านยา (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยาเครือข่าย และเภสัชกรประจำศูนย์การแพทย์)
คำสำคัญ
การเลิกบุหรี่ เภสัชกร ยาช่วยเลิกบุหรี่ เทคนิคการจูงใจ