การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเภสัช ครั้งที่ 1 : Pharmapreneur 1 -ผู้ประกอบการธุรกิจร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเภสัช ครั้งที่ 1 : Pharmapreneur 1 -ผู้ประกอบการธุรกิจร้านยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-004-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยาโดยเฉพาะร้านขายยาให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) นั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมและทักษะในการบริหารธุรกิจร่วมด้วย ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างมาตรฐานที่ดีของบริการทางเภสัชกรรม อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ทางด้านบริหารเภสัชกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การตลาดและความเข้าใจบริบทของธุรกิจร้านยา กลยุทธ์ทางการการตลาด รวมถึงความเข้าใจในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่กล่าวไปข้างต้นล้วนเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่ริเริ่มอยากเป็นเจ้าของกิจการในการสร้างความมั่นคงที่จะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง มีผลกำไรที่เหมาะสม และสามารถเป็นหน่วยที่ส่งมอบการบริการทางเภสัชกรรมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจร้านยา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาดในธุรกิจร้านยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับบริหารเภสัชกิจและการให้บริการทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านเว็บไซค์ www.pat.or.th