การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแล จัดการ และให้คำแนะนำ เรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยาครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแล จัดการ และให้คำแนะนำ เรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยาครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-026-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม Le Lotus 2 ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 05 -12 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของบริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด และเภสัชกรที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรร้านยาต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค ยา และแนวทางการรักษาโรคในร้านยา เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนำมาประกอบการดูแลรักษา การให้บริการด้านยา และการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน และการบริบาลผู้ป่วยในร้านยาอย่างครบวงจร
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยามักพบเจอกับกลุ่มลูกค้าหลากหลายเข้ามาปรึกษา ขอคำแนะนำเรื่องสุขภาพ ทั้งโรค ยา รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพประเภทต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา และยกระดับการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการอย่างถูกต้องเหมาะสมและครบวงจร ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การดูแล จัดการ และให้คำแนะนำ เรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยาครั้งที่ 1” โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรทุกท่านที่ปฏิบัติงานที่บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) ที่จะนำความรู้จากโครงการครั้งนี้มาประกอบการประเมินอาการ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพองค์รวมควบคู่กับการให้บริการด้านยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการใช้ยาสำหรับกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านยา เช่น การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้ยาในโรคภูมิแพ้อากาศ การใช้ยาในผู้ป่วยริดสีดวงทวารและเส้นเลือดขอด การใช้ยาในผู้ป่วยอาการท้องเสีย เป็นต้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง นุจรินทร์ กมลเลิศวณิช ผู้จัดการการฝึกอบรมเภสัชกร โทร. +66 (0)2796 5999 ต่อ 6092 E-mail: nucharin.khamonlerdwanit@bootsrt.com