การประชุมวิชาการ
โครงการ SMART Dispensary รุ่นที่ 17 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
ชื่อการประชุม โครงการ SMART Dispensary รุ่นที่ 17 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-020-12-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 16 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จำนวน 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
SMART Dispensary เป็นโครงการที่ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทพันธมิตรผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจัดอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาทุกประเภทให้มีศักยภาพและทักษะในการแข่งขันสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรได้มีการพัฒนาโดยจัดการบรรยาย อภิปรายและ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ว่าจะดำเนินการประกอบธุรกิจร้านยาของตนเองไปในทิศทางใด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานร้านยา (GPP) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศฯ ภายใต้แนวคิดคำว่า SMART และ หลักการบริหารร้านยา 4M คือ Model, Man, Management และ Money ในปีพ.ศ.2558-2560 ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาแล้ว 12 รุ่น ทั่วทุกภาค ทั่วประเทศ รวม 1,595 คน
ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านยาจะต้องปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ธุรกิจมีความยั่งยืน เช่น การจดนิติบุคคลของสรรพากร GPP ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การสรรหาเภสัชกรประจำร้านยาตลอดเวลาทำการ รายรับของร้านยา และสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย ดังนั้น โครงการ SMART Dispensary สำหรับผู้ประกอบการร้านยาปี พ.ศ. 2561 จะดำเนินงานผ่านหลักการบริหารร้านยาตามหลักการของ 2M คือ Model และ Man เป็นหลัก คณะทำงานฯ ได้เล็งเห็นโอกาสการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษาโรคต่างๆ และการจำหน่ายสมุนไพรในร้านขายยา รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคตาม Generation ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้ในธุรกิจร้านยาและพัฒนาบุคลากรในร้านยาของตนเองให้มีศักยภาพในการแข่งขันและประกอบอาชีพร้านยาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านการจ่ายยา การให้บริการและคำแนะนำด้านสุขภาพและการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง แก่บุคลากรปฏิบัติการหน้าร้านยา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. เพื่อเป็นทิศทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการใช้ยาและสมุนไพรในการส่งเสริมป้องกันโรค
3. เพื่อวิเคราะห์ตัวเองและสร้างร้านยารูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทฯ ที่เป็นภาคีเครือข่าย
4. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในร้านขายยาส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการในร้านยา
คำสำคัญ