การประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-018-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 05 -06 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย จัดโครงการอบรมเรื่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 คน ดังน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) คือ การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพในขนาด ความถี่และระยะเวลาในการรักษาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก และมีความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย โดยต้องเป็นยาที่มีข้อบ่งชี้ มีประสิทธิผล ให้ประโยชน์ในทางคลินิก มีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่น่าเชื่อถือ ไม่เป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน กรณียาปฏิชีวนะต้องคำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เนื่องจากนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2560 ได้มีการบรรจุให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 รวมถึงในปัจจุบันมีการศึกษาที่พบว่ายังมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูง นำไปสู่ปัญหาทั้งต่อบุคคลคือตัวผู้ป่วย และเป็นปัญหาสาธารณสุข เช่น การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistance) มากขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ และนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล จะช่วยลดการสั่งใช้ยาที่ไม่จำเป็น ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมคุณค่าและคุณภาพในมิติประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงถึงคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมอบรมขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจหลักการในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสมได้
คำสำคัญ