การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2 ประเด็นการเรียนรู้ : การจัดการความปวดในร้านยาและการใช้ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กและโรงเรียน
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2 ประเด็นการเรียนรู้ : การจัดการความปวดในร้านยาและการใช้ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กและโรงเรียน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-025-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 12 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสาขา, เภสัชกรที่มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่หลายโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว ดังนั้นการประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงมีเหตุผลเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในเด็กและสถานศึกษา ซึ่งหัวข้อบรรยายจะเกี่ยวข้องกับโรคมือเท้าปาก, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, สุกใส และท้องเสีย อันเป็นหัวข้อที่เภสัชกรร้านยาให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองอยู่บ่อยครั้ง
อีกทั้งความปวด ก็เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย...การประชุมครั้งนี้ จะได้ทบทวนความรู้เรื่องหลักการประเมินความปวดในร้านยา, การเลือกใช้ยาแก้ปวดอย่างได้ผล รวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโรคที่พบบ่อยในเด็กและโรงเรียน รวมถึงการให้วัคซีนสำหรับเด็กไทย เพื่อแนะนำผู้ปกครองอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้เภสัชกรได้ทราบถึงการดูแลรักษาอาการปวด พร้อมหลักการการเลือกใช้ยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ ภญ. นฤมล อังคเศกวิไล โทร. 081-883-2256 อีเมลล์ narumol@tsuruha.co.th