การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(Short Course Training Certification in Adverse D
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(Short Course Training Certification in Adverse D
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-008-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 15 -17 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ADR ได้เรียนรู้เรื่องการประเมินความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซ้ำได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
Advances in Adverse Drug Reactions ,Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring ,Advances ADR ,ADCoPT