การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-007-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 01 -03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โรคติดเชื้อเอชไอวีเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาต้านเอชไอวีไปตลอดชีวิต รวมทั้งมีโอกาสได้รับยาอีกหลายชนิดในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสด้วย จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับปัญหาจากยา อาทิเช่น อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัส ตั้งแต่เริ่มได้รับยาในระยะแรกและรับติดต่อกันระยะยาว อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา รวมถึงปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาซึ่งจะส่งผลให้เชื้อเอชไอวีสามารถกลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสได้ค่อนข้างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์
เพื่อองค์ความรู้ในเรื่องโรคติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ โรคติดเชื้อฉวยโอกาส และวัณโรค โดยเฉพาะในประเด็นของการติดตามใช้ยาต้านเอชไอวี และยาที่ใช้สำหรับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาต้านวัณโรคทั้งในแง่ของการใช้ป้องกันและรักษา ให้แก่เภสัชกรที่มีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้

คำสำคัญ
เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ,Piphat ,Aids, HIV, เอดส์ , TB