การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to the management of Osteoporosis, Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to the management of Osteoporosis, Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-006-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกัญญลักษณ์ ABC ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26
วันที่จัดการประชุม 24 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคที่ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม และโรครูมาตอยด์ เป็นโรคเกี่ยวกับข้อซึ่งส่งผลต่อร่างกายรวมถึงคุณภาพชีวิต ปัจจุบันโรคนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งเภสัชกรชุมชนควรศึกษาการใช้ยารักษาโรคข้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในร้านยา เภสัชกรชุมชนควรศึกษาเพิ่มเติมแนวทางการรักษาโรคและการใช้ยาเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยให้คำแนะนำการใช้ยาพร้อมกับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสมสำหรับประชาชนที่มารับบริการในร้านยาได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านยาสำหรับโรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม และโรครูมาตอยด์
2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับเภสัชกรชุมชนด้านแนวทางการรักษาโรคข้อ
3. เพื่อพัฒนาการให้คำปรึกษาด้านยาสำหรับผู้ป่วยโรคข้อสำหรับเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
Osteoporosis, Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis