การประชุมวิชาการ
โครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 17 เรื่อง “ การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
ชื่อการประชุม โครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 17 เรื่อง “ การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-039-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 12 -14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชุกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูง อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้านที่ต้องดูแลผู้ติ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นจำนวนมาก มีการประมาณการว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ล้านคน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเหล่านี้โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในปัจจุบันราคาของยาต้านไวรัสถูกลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาต้านไวรัสตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ซึ่งได้ขยายผลทั่วประเทศ และผู้ป่วยบางส่วนสามารถจ่ายค่ายาต้านไวรัสได้เอง ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีเชื้อไวรัสดื้อยา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสดื้อยาและสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาให้มีประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่แพทย์ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเน้นความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที และเปิดโอกาสให้สามารถซักถาม ปรึกษาปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
HIV/ AIDS WORKSHOP 2018
วิธีสมัครการประชุม
ค่าสมัครเข้ารับการอบรม คนละ 3,000-3,500 บาท ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเวชภัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุข