การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Selected Issues in Diabetes 2018”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Selected Issues in Diabetes 2018”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-038-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 02 -03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ทีมรักษาเบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีความรู้และมั่นใจในการสั่งการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน และเพิ่มความรู้และความชำนาญให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เรียนรู้การพัฒนาใหม่ของเทคโนโลยีที่เป็นโรคเบาหวานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 (NHES V) และการบริหารจัดการการศึกษาผู้ป่วย Diabetes Self
การจัดการโรคเบาหวาน ทั้งการให้บริการ การป้องกัน และการดูแลรักษา ประกอบกับมีข้อมูลใหม่จากการศึกษาวิจัยปรากฏขึ้นเป็นระยะ เพิ่มรายละเอียดการรักษา การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานสำหรับผู้สูงอายุ ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ถูกละเลย โรคเบาหวานในวัยรุ่น ปัญหาทันตกรรมและภาวะซึมเศร้า อาหารสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการโรคเบาหวานสำหรับทีมดูแลรักษาโรคเบาหวานทุกระดับ
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาใหม่ของเทคโนโลยีที่เป็นโรคเบาหวาน
4.2 เพิ่มความรู้และความชำนาญให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ มั่นใจในการบริหารจัดการ
รักษาผู้เป็นเบาหวานให้เข้าใจถึงชีวิตที่มีสุขภาพดีกับโรคเบาหวาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน และเช็คหมายเลขสมาชิกของสมาคมโรคเบาหวานฯ ได้ที่ www.dmthai.org ประเภทสมาชิก - สมาชิกตลอดชีพ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย - สมาชิกสามัญ ท่านละ 2,000 บาท (ราคาเหมาจ่าย 2 วัน) - ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 3,000 บาท (ราคาเหมาจ่าย 2 วัน) รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่ำน ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 หรือมีผู้สมัครเต็มจานวนก่อนเวลากาหนด