การประชุมวิชาการ
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (หลักสูตรเบื้องต้น)
ชื่อการประชุม การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (หลักสูตรเบื้องต้น)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-036-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 06 -07 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health economic evaluation) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อทำให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดย HITAP ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเบื้องต้นเหมาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรนี้เน้นการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการนำผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้เน้นการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันมี commercial software หลายชนิดที่สนับสนุนการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี แบบจำลองดังกล่าวมีราคาสูงและต้องเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาว คณะผู้จัดจึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel® ซึ่งหาได้ง่าย สะดวกในการตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. ประยุกต์องค์ความรู้ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
3. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หลักสูตรเบื้องต้น ชำระเงินภายใน 31 พ.ค. 2561 ชำระเงินตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2561 สำหรับนักศึกษา 6,500 บาท 7,500 บาท 4,500 บาท* กรุณาสมัครออนไลน์พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ http://training.hitap.net/ (ผู้ประสานงาน น.ส.วนิดา อาลีมีน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 4549, 0 2590 4374-5 โทรสาร 0 2590 7469) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา