การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2561
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-014-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ ชั้น 5 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
วันที่จัดการประชุม 20 -22 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจเขตสุขภาพที่ 3 และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย การประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางวิชาการโดยจัดกิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นปัจจุบันและเป็น การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการแพทย์ที่พัฒนาอยู่ ตลอดเวลา ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 3 และ จังหวัดใกล้เคียง เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการด้านสุขภาพ ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกับงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการ ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจําปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นกลวิธีหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนด้าน สาธารณสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการสาธารณสุข ที่ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการพัฒนางานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจ ทบทวนองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ
3. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถนําความรู้ด้านวิชาการที่เป็น ปัจจุบันนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้การบริการแก่ผู้รับบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
การจัดการความรู้เพื่อมุ่งพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ