การประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาผู้ป่วยจำลอง
ชื่อการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาผู้ป่วยจำลอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-013-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 23 -24 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์/บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บันฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเภสัชกรที่มีความสามารถในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนในสถานปฏิบัติการจริง ส่งผลให้นิสิตขาดประสบการณ์และเกิดความไม่มั่นใจเมื่อต้องให้บริบาลเภสัชกรรมกับผู้ป่วยจริง ในปัจจุบันพบว่ามีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หลายแห่ง เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ ที่มีการนำผู้ป่วยจำลอง (standardized patients program; SPP) มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของนิสิตให้ดีขึ้นก่อนจะเจอกับผู้ป่วยจริง ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเองนั้น มีการนำผู้ป่วยจำลองมาใช้ในการเรียนการสอนบางรายวิชา ซึ่งพบปัญหาที่ต้องการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน เช่น ความพร้อมของอาจารย์ผู้ฝึก กระบวนการคัดเลือกและการควบคุมมาตรฐานของผู้ป่วยจำลอง ทำให้นิสิตไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ผู้ป่วยจำลองอย่างเต็มที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาผู้ป่วยจำลอง รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการประเมินความรู้และทักษะของนิสิตจากการใช้ผู้ป่วยจำลอง
2. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ป่วยจำลองให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง ก่อนปฏิบัติงานจริงในการเรียนการสอน

คำสำคัญ
ข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรม, ผู้ป่วยจำลอง
วิธีสมัครการประชุม
https://sites.google.com/a/nu.ac.th/ospe2018/