การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-035-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 19 -20 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018” เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิ่มพูนความรู้แก่พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายและอบรมทางวิชาการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหืดและภูมิแพ้ ซึ่งผู้ที่เข้าประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน (ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2561) = 1,500 บาท (หลังวันที่ 8 กรกฎาคม 2561) = 1,800 บาท การชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี \"มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย\" ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 045-2-62049-8 พร้อม Fax ใบสมัครและสำเนาการโอนเงินมาที่ โทรสาร. 0-2061-7373 หรือ E-mail : asthma2541@gmail.com