การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลและจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ ๙
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลและจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ ๙
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-010-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสวนหม่อน อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 7 โรงพยาบาลมหาราช
วันที่จัดการประชุม 04 -06 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ ๙ ๒. ประชาชนทั่วไป ๓.คณะทำงาน วิทยากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้มีการพัฒนาระบบบริการ ให้มีการใช้ยาสมเหตุผล เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ จึงกำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาสมเหตุผล เพื่อให้การนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย ๔ จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนทั้งสิ้น ๘๙โรงพยาบาล และ หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.+ PCC + สอน.) จำนวนทั้งสิ้น ๙๙๑ หน่วยบริการ
เขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับสหสาขาวิชาชีพในหน่วยงานระดับต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๖๗ คน ทำให้มีผลการดำเนินงานในการพัฒนาการใช้ยาสมเหตุผลในหน่วยบริการดีขึ้น จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขั้นที่ ๑ จำนวน๘๒ โรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๓ และโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขั้นที่ ๒ จำนวน ๑๑ โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๖และโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขั้นที่ ๓ จำนวน ๓ โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๗
สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเขตสุขภาพที่ ๙จึงมีจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายดังที่กล่าวข้างต้นโดยเฉพาะการผ่านตัวชี้วัดRDU Hospital ขั้นที่ ๒ มากกว่าร้อยละ ๒๐ และการพัฒนาระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เพื่อให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในสถานบริการทุกระดับรวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลและจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพที่ ๙โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าประชุม มีความรู้และความตระหนักรู้ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
๒) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสหสาขาวิชาชีพให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้มีการจัดการและวิเคราะห์ปัญหา RDU – AMR ร่วมกันให้ตัวชี้วัดการใช้ยาสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและดีขึ้นต่อเนื่อง
๔) เพื่อหาแนวทางการนิเทศกำกับติดตามงานในพื้นที่ให้เห็นผลจริง
๕) เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ