การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-006-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมกันเกรา โรงพยาบาลตราด
วันที่จัดการประชุม 25 -26 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาลตราด 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในโรงพยาบาลตราด 3. เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในเครือโรงพยาบาลตราด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคทางระบบไต โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคจิตเวช โดยเน้นถึงแนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่เภสัชกรในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการประชุมวิชาการด้านการใช้ยาในระบบไต โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคจิตเวช เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการใช้ยาดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาทางระบบไต โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคจิตเวช
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ไม่เสียค่าลงทะเบียน - ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ภญ.ศิริเนตร สุดประเสริฐ email: Sirinate_sud@hotmail.com