การประชุมวิชาการ
Thai Herbal 101 : เภสัชกรยุคใหม่ รู้เลือกใช้สมุนไพรไทย
ชื่อการประชุม Thai Herbal 101 : เภสัชกรยุคใหม่ รู้เลือกใช้สมุนไพรไทย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-003-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 19 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
การประกอบวิชาชีพหรือให้บริการทางเภสัชกรรมนั้น ไม่เพียงต้องยุ่งเกี่ยวกับยารักษาโรคแผนปัจจุบัน แต่ความรู้ความเข้าใจทางด้านยารักษาโรคแผนโบราณหรือสมุนไพรก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เภสัชกรต้องมีและสามารถประยุกต์ใช้ในการให้บริการหรือรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ภาครัฐได้ประกาศแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะ (1) ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ (2) พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล (3) ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ (4) สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน และได้กำหนด product champion ตัวหลักที่จะส่งเสริมและพัฒนา เภสัชกรถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนนโยบายโดยการให้ข้อมูลและคำแนะนำการใช้สมุนไพรให้กับประชาชนและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นองค์ความรู้ทั้งด้านนโยบายภาครัฐ ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณและกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะส่งเสริม ให้กับเภสัชกรปฏิบัติการทุกท่าน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับสมุนไพร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ product champion ตามที่ภาครัฐประกาศ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรให้กับประชาชนได้
คำสำคัญ
รับจำนวนจำกัด
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านเว็บไซค์ www.pat.or.th