การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2018 Theme : Moving forward through Aged Society
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2018 Theme : Moving forward through Aged Society
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-034-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 01 -03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 74 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) เป็นการประชุมวิชาการประจำปี ระดับนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งได้เปลี่ยนนโยบายการจัดประชุมวิชาการประจำปีจากระดับชาติมาเป็นระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN) ในการให้บริการด้านสุขภาพและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 2568 (อ้างอิงจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งประเทศไทยเหลือเวลาเพียงไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น ดังนั้น ประชาชนควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งระบบการดูแลสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สมอง และจิตใจให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การเตรียมการเพื่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ สำหรับการประชุม SICMPH 2018 นั้น จะเป็นการจัดประชุมเชิงวิชาการ โดยเน้นประเด็นหลักไปที่การส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุแบบสหสาขาวิชาชีพ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคสำหรับผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้มีความรู้เกี่ยวกับการอภิบาลผู้สูงอายุ และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
3.2 เพื่อสนับสนุนให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้มีเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเวทีสาธารณะ
3.3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนผู้สูงอายุในภายภาคหน้า
3.4 เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2561 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 ผู้ร่วมประชุมจากภายในประเทศไทย 1. บุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1,000 2,000 2. ศิษย์เก่า ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1,000 2,000 3. แพทย์และบุคลากร จากรพ.ร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 1,000 2,000 4. นิสิต นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 500 2,000 5. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 500 3,000 6. แพทย์ บุคลากรการแพทย์จากปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีหนังสือรับรองสังกัด 500 3,000 7. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงใน 6 ข้อแรก 2,000 3,000 ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ  ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่ได้รับการสนับสนุน * 7,500 10,000  ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอื่นๆ 15,000 20,000