การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตยาแผนโบราณ ตามภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
ชื่อการประชุม โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตยาแผนโบราณ ตามภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-030-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
วันที่จัดการประชุม 09 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี 2558 ทางศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงสถานผลิตยาแผนโบราณให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP แผนโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์และผู้ประกอบการสมุนไพรในภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณในภาคเหนือ และในปี 2559 ได้จัดทำห้องปฏิบัติการผลิตอาหารจากสมุนไพร ทางศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือฯ มีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการขอขึ้นทะเบียน/จดแจ้ง จำนวน 5 ตำรับ จากการต่อยอดผลงานวิจัยที่ผ่านมา การพัฒนาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการของศูนย์วิจัยสมุนไพร ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยการนำหลักวิชาการมาจัดการ ส่วนหนึ่งขององค์ความรู้นั้น หากถ่ายทอดแก่กลุ่มผู้ผลิตยาแผนโบราณหรือผู้ประกอบการในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จะทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในด้านความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษาที่สามารถให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี
ในการนี้ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าการจัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนโบราณตามภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการในการจัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนโบราณตามภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 ขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนโบราณตามภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559
2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการในการนำองค์ความรู้พื้นบ้านล้านนามาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างถูกต้อง เหมาะสม
คำสำคัญ
ภูมิปัญญาสมุนไพรก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร