การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการงานวิจัยเครือข่ายโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (HoRNetS2018): Research for All
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการงานวิจัยเครือข่ายโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (HoRNetS2018): Research for All
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-029-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลลำปาง
วันที่จัดการประชุม 26 -29 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง การสร้างองค์ความรู้ใหม่จักต้องอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิจัยจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในการสร้าง ออบแบบการวิจัย อีกทั้งสามารถเลือกใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ เพื่อนำปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยในขั้นตอนต่อไป
โรงพยาบาลประเทศไทย จึงห็นความสำคัญของการวิจัยทางการแพทย์ จึงได้รวมตัวเกิดเป็น \"ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล\" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการให้บริการทางการแพทย์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของบุคลากรระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย และข่าวสารด้านงานวิจัยระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย จึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ประจำปีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
การประประชุมวิชาการเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ดังนั้น ในปี 2561 นี้ ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลจึงร่วมกับโรงพยาบาลลำปางดำเนินการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยดรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ
เพื่อการพัฒนาแกนนำ/บุคลากรด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการวิจัยโรงพยาบาล (Hospital Research Network)
เพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลในเครือข่ายวิจัย โรงพยาบาลด้านการวิจัย ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานวิจัยที่มีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลในประเทศไทย และเครือข่ายในระยะยาว
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้ ที่มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้ ที่มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้นำนโยบายและความรู้ลงสู่การปฏิบัติ
คำสำคัญ
HoRNetS Pre-conference workshops