การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2561
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-028-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม........... จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 18 -19 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 35 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บุคลากรฝ่ายผลิต วิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยและการพัฒนาอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านการให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านวัคซีนของประเทศ นั้น
ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้วางแผนจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และฟื้นฟูทักษะในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน การประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ ระบบลูกโซ่ความเย็น ตลอดจนการบริหารจัดการเมื่อมีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยผลจากการจัดโครงการนี้มุ่งหวังให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสถานบริการต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเสริมภุมิคุ้มกันโรค และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพในการบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
ตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทผู้ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เกิดการพัฒนาทักษะในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค
สามารถบริหารจัดการ ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ
คำสำคัญ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค