การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ \"สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็นลดความเจ็บป่วย\"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ \"สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็นลดความเจ็บป่วย\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-026-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 17 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โดยในปัจจุบันแนวโน้มความสนใจในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมีมากขึ้น ทำให้ผู้เข้ารับการประชุมควรที่จะหาความรู้เรื่องสมุนไพรให้มากขึ้น และเรียนรู้วิธีใช้ ขนาดการใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนในการลดการเจ็บป่วย
คำสำคัญ
สมุนไพรใช้ให้เป็นลดความเจ็บป่วย