การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ 19th Regional forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation \"คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม\"
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ 19th Regional forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation \"คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-025-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 14 -15 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นับแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพด้านบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ก่อเกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลต่างๆ มีการบูรณาการแนวคิด การพัฒนา และมีการวางระบบคุณภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HACC : CMU) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. ได้กำหนดจัดการประชุม 19th Regional forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้แนวคิดหลัก \"คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม\" เพื่อเป็นเวที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความตระหนัก จุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล/บริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างการมีระบบงานที่เข้มแข็งกับความสุขของคนทำงาน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานพัมนาคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศไทย
เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากร/หน่วยงาน และโรงพยาบาล
คำสำคัญ