การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน (Basic -knowledge) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Post-marketing Task) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน (Basic -knowledge) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Post-marketing Task) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-016-06-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
วันที่จัดการประชุม 18 -20 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่อย.(ข้าราชการ อย.ในตำแหน่งเภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา)ที่มีอายุราชการ1-10 ปี และ/หรือ ที่ปฏิบัติงานด้าน Post marketing task เป็นเวลาต่อเ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้สังคมมีสุขภาพดี รวมถึงให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง ในกลยุทธ์ ข้อที่ ๓ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร นั้น ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ จะทำให้องค์การเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย
เหตุผลของการเริ่มต้นจากการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด เป็นอันดับแรก เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้มีความสำคัญและจำเป็นยิ่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ออกปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดและแนะนำความรู้ที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ นับเป็นการส่งเสริมเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ซึ่งจะมีผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและเชื่อมั่น ได้วิธีหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและเป็นผู้นำ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตรวจสำหรับบุคลากรด้าน Post marketing Task
๒ เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้าน Post marketing Task
คำสำคัญ
หลักสูตร Basic knowledge, Post marketing Task