การประชุมวิชาการ
\"อาการชา\" การประเมิน&การรักษา ด้วยยาและวิตามิน
ชื่อการประชุม \"อาการชา\" การประเมิน&การรักษา ด้วยยาและวิตามิน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-021-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
วันที่จัดการประชุม 15 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ค และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลายคนอาจเคยมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของโรคระบบประสาทอักเสบ อาการดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โต แต่ก็เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังเริ่มไม่ปกติ อย่าปล่อยให้ลุกลามต่อไปควรหาสาเหตุของอาการและรับรักษาก่อนจะเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ร้านยาขายยาในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ จึงมีหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชุมชน ให้ทราบถึงสาเหตุและการดูแลรักษาอาการชาดังกล่าว และเภสัชกรเองจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อได้นำความรู้มาใช้ให้ถูกกับโรค ถูกวิธี และเกิดประโยชน์ต่อการรักษาดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เข้าใจและทราบถึงสาเหตุของอาการชา
2.ทราบถึงแนวทางการใช้ยาในการรักษาอาการชาด้วยยาและวิตามิน
3.สามารถนำความรู้ไปรักษา หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
อาการชา ยา วิตามิน