การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-015-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 12 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน สาเหตุของโรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติ เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระบบรับสัมผัสของหูที่เกิดจากความผิดปกติภายในอวัยวะหูที่มีสาเหตุอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอารมณ์จากภาวะความเครียดเป็นสำคัญ การเกิดภาวะเครียดทางอารมณ์จะทำให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะที่เรียกว่า Cochlea ที่อยู่บริเวณหูชั้นใน ทำหน้าที่ในการรับเสียง โดยทำให้ปริมาณน้ำเหลืองที่อยู่ภายในมีปริมาณเพิ่มขึ้นเกินปกติทำให้ระบบประสาทที่ทำหน้าที่รับเสียงในอวัยวะดังกล่าวเกิดการทำงานผิดปกติ อาการหูอื้อ และหูแว่วตามมา อาการของโรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติอาการหลัก ได้แก่ อาการเวียนศีรษะ ซึ่งมักจะเป็นอาการเวียนศีรษะรุนแรงและมีความรู้สึกหมุนร่วมด้วย บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการสูญเสียสมดุลของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เซหรือล้มได้ง่าย การตรวจวินิจฉัยโรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติ การซักประวัติอาการ เช่น ลักษณะอาการเวียนศีรษะ เป็นต้น ซึ่งการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนี้ ตั้งแต่ ความหมายและอาการที่สำคัญ ระยะเวลาการเกิด สาเหตูของโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน การตรวจและวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน และความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยและผู้สนใจ จำเป็นต้องรู้และเข้าใจในโรค และอีกประการหนึ่ง เนื่องจากในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร เป็นสังคมผู้สูงอายุและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยเรื่อย การได้รับความรู้ในเรื่องนี้จึงน่าจะมีประโยชน์ต่อการป้องกันและรักษาสุขภาพ จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่องนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยโรคโรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)
2) เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปอธิบายในขั้นต้นให้กับผู้อื่น อันเป็นการป้องกันการเป็นโรคได้วิธีหนึ่ง
3) เพื่อให้เภสัชกรพัฒนาความรู้และความเข้าใจในโรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) และการอุบัติการสำคัญของโรคในทัศนะของการแพทย์
คำสำคัญ
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน Meniere’s disease