การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกรโดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง การรักษาและการฟื้นฟูสภาพโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกรโดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง การรักษาและการฟื้นฟูสภาพโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-025-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 08 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุข จำนวน ประมาณ 150 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการพัฒนาวิชาการสำหรับวิชาชีพเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ได้กำหนดให้มี การจัดอบรมวิชาการด้านยา และความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง ปีละ 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟู พัฒนาความรู้ให้กับเภสัชกรในจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง การรักษาและการฟื้นฟูสภาพโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
โรคกระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ