การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “งานวิจัยสู่การทำการตลาดอย่างไร้รอยต่อเพื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “งานวิจัยสู่การทำการตลาดอย่างไร้รอยต่อเพื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-006-06-2561
สถานที่จัดการประชุม อาคาร Student Center ห้อง Auditorium (ห้อง 6-200) มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 01 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกร มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของโลก การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การเตรียมวัตถุดิบ pre- and post- marketing surveillance และกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการผลิต และควบคุมคุณภาพ รวมถึงองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทย โครงสร้างตำรับยาแผนไทย เพื่อสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลความปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภคยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ทั้งเข้าใจระบบธุรกิจสมุนไพร และสมุนไพรตามกระแส
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าการตลาดของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ จึงเห็นควรดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ได้เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ระบบธุรกิจสมุนไพร pre- and post- marketing surveillance
วิธีสมัครการประชุม
สำนักงานธุรการคณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4 ชั้น 2) โทร. 02-997-2222 ต่อ 1420 ,1422,1464 และ 1465 โทรสาร 1403 E-mail: rsu.pharmacy@gmail.com