การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-024-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 29 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักวิชาการ 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศชาติ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลเพื่อจะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน\" กระทรวงลาธารณสุขได้มีการพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) รองรับอนาคตสังคมเมือง และสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ในระยะเวลาอีกไม่ถึง 10 ปี และจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 25% ของประชากรทั้งหมดในปี 2583 ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้น อัตราโรคเรื้อรังและปัญหาการใช้ยาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบสุขภาพเผชิญปัญหาการดูแลรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้องจำต้องศึกษาหาข้อมูลและแนวทางในการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น
ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทยยุค 4.0 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิแบรนด์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จึงจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบํติงานและพัฒนางาน สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและ สมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรคและลดความสูญเสียจากการใช้ยาซ้ำซ้อนและภัยจากยาตีกัน ที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตให้แก่บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักวิชาการ ผู้ซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพและการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าประชุมทุกท่านที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสรมสุขภาพในสังคมไทยยุค 4.0
2. เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้อาหารและโภชนาการในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
3. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัยใน การรักษาโรค
4. ตระหนักถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการเสรมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน
คำสำคัญ
แนวทางดูแลสุขภาพ, คนไทย, ยุค 4.0