การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย และการบริหารร้านยา”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย และการบริหารร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-005-05-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 13 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโภชนเภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ชะลอวัยเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจมากขึ้นดังนั้นเภสัชกรจึงความจำเป็นที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ นอกจากความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว ในการที่เภสัชกรจะดำเนินธุรกิจได้ดีนั้น เภสัชกรควรมีความรู้ด้านการบริหารร้านยาด้วยเช่นกัน ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันแบลคมอร์ส จึงจัดงานประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย และการบริหารร้านยา” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้ความรู้กับเภสัชกรในร้านขายยา, กระตุ้นให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโภชนเภสัชภัณฑ์และการบริหารร้านยา
2. เพื่อพัฒนาร้านยาให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
3. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย การบริหารร้านยา