การประชุมวิชาการ
การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ชื่อการประชุม การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-008-05-2561
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ