การประชุมวิชาการ
อบรมเพื่อพัฒนาเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เรื่อง North Eastern Oncology Pharmacy Symposium \"Moving together toward excellently \"
ชื่อการประชุม อบรมเพื่อพัฒนาเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เรื่อง North Eastern Oncology Pharmacy Symposium \"Moving together toward excellently \"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-007-06-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 07 -08 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ 2. อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจำนวน 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทั้งการเพิ่มการตอบสนอง การยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามยาเคมีบำบัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดจำเป็นต้องต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการเตรียมยาเคมีบำบัดให้มีขั้นตอนที่เหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในปัจจุบันจึงมีการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึ่งประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการเตรียมยาเคมีบำบัดให้มีขั้นตอนที่เหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยาตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นการดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้รับผิดชอบ
คำสำคัญ