การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-033-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 09 -20 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป/ บุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 48.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในอันดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างมาก และการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากรายงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยระหว่างอายุ 30-70 ปีเสียชีวิตด้วยมะเร็งจำนวน 43,829, 45,892 และ 47,086 คนในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 ตามลำดับ นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยด้วยโรคมะเร็งก็เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี
ยาเคมีบำบัดจัดเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยยากลุ่มเคมีบำบัดนี้เป็นยาที่มีลักษณะพิเศษสำคัญหลายประการเช่น มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่ซับซ้อน วิธีการเตรียมยาจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและทำอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ยามีราคาค่อนข้างสูง ยาอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้มาก มีข้อควรระวังและข้อห้ามใช้จำนวนมาก อีกทั้งยังมีปฏิกิริยาระหว่างยาได้มากเช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดเป็นอย่างดี เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2560 – 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถกลับไปทำงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนดังกล่าว
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อตอบรับกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการผลักดันการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการผลิตเภสัชกรที่มีความรู้พื้นฐานที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และรองรับแผนการพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง
2. เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมสามารถทำงานร่วมกันกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในสถานพยาบาลเป้าหมาย
3. เพื่อส่งเสริมให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานสากลและช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยจากยาเคมีบำบัด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-465770-4 ชื่อบัญชี ระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน - สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน 15,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)