การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่งสำอางรูปแบบครีม/โลชัน
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่งสำอางรูปแบบครีม/โลชัน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-023-06-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 14 -15 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, ผู้ประกอบการทางเครื่องสำอาง, ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเครื่องสำอางจัดเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน จึงทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการเจริญเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปครีม/โลชัน เป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้มากที่สุดในท้องตลาด รวมทั้งเภสัชภัณฑ์สำหรับใช้ภายนอกมักเตรียมอยู่ในรูปครีม/โลชัน เช่นกัน ความรู้พื้นฐานในการเตรียมครีม/โลชันจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม น่าใช้ มีคุณภาพ คงตัว และปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถนำพื้นฐานความรู้นี้ไปใช้ประยุกต์และพัฒนาเพื่อเตรียมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและโดดเด่นจากที่มีทั่วไป เช่น การเตรียมให้อยู่ในรูปลิควิดคริสตัลครีมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่นชื้นแก่ผิว การผสมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อให้มีสรรพคุณตามสารสำคัญในสมุนไพร
ในการนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม และหน่วยวิจัยเครื่องสำอาง ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องสำอางครีม/โลชันขั้นพื้นฐาน” ให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เภสัชกรและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมการอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรูปแบบครีม โลชัน ทฤษฎีอิมัลชัน ชนิดและส่วนประกอบ การเตรียมในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ในภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ทดลองเตรียมครีม/โลชันในห้องปฏิบัติการ และชมการสาธิตการเตรียมในระดับอุตสาหกรรม จากนั้นสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีม/โลฃัน สามารถเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องในเรื่อง “การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรูปแบบครีม/โลชัน” โดยในการประชุมนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาสูตรตำรับ การประยุกต์สูตรตำรับให้มีความหลากหลายในลักษณะทางกายภาพและประสิทธิภาพ และการประเมินตำรับ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน ชนิดของสารก่ออิมัลชันต่อผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน แนวทางในการพัฒนาสูตรตำรับและปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน ความรู้เกี่ยวกับสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชันจากบริษัทผู้ผลิต/จัดจำหน่าย อาทิ แวกซ์ ซิลิโคน เพื่อปรับเปลี่ยนลัฏษณะของผลิตภัณฑ์ครีม/โลชันที่ได้ให้มีความแตกต่างและโดดเด่นจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป การเติมสารออกฤทธิ์ลงในผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน และในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อดูผลจากสารก่ออิมัลชัน และทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ เนื่องจากการเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชันในทางเครื่องสำอางและทางยามีหลักการและพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นการอบรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรในการผลิตเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบครีม/โลชันเช่นกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าในพื้นฐาน การประยุกต์และพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีม/โลชัน การคำนวณที่เกี่ยวข้อง และได้ทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 หรือ e-mail: CE@pharm.chula.ac.th