การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 10
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 10
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-022-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 12 -14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และหน่วยการวิชาการภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 10 ขึ้น เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วยในประเทศไทย อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย และการมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ การมีเภสัชกรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา อีกทั้งการเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วย
ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 10 ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงแนวทางในการบำบัดรักษา และการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 หรือe-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ * ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ท่านละ 3,600 บาท * ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ท่านละ 4,000 บาท