การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2561
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-021-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลลูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 28 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 250 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามที่ ภญ.ชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ โทร. 02-071-2885, E-mail: chutiwanari@cpall.co.th