การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : หลับตา…ห่างจอ ถนอมตา เพิ่มคุณภาพชีวิต
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : หลับตา…ห่างจอ ถนอมตา เพิ่มคุณภาพชีวิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-020-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 05 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันกลุ่มคนในสังคมไทยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและเปลี่ยนไปจากเดิม ส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น แต่ทว่าปัญหาที่ยังคงพบในทุกช่วงวัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือปัญหาทางด้านสุขภาพ โดยกลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, โรคในระบบทางเดินอาหาร, โรคตา และโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตและสมอง เป็นต้น
จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพที่คล้ายคลึงกัน โดยมีสาเหตุทั้งจากอาหาร พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ความเครียดจากการทำงาน การนอนหลับ การเข้าสังคม และสาเหตุสำคัญที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือ จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่ใช้ติดต่อระหว่างกัน โดยอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในชีวิตปัจจุบัน ที่แม้ว่าจะให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต แต่ก็ได้ก่อภัยร้ายให้กับสุขภาพไปด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากสามารถปลดปล่อยรังสีและคลื่นพลังงานที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาและการหลับ-ตื่น ด้วยผลจากใช้งานของกล้ามเนื้อตาเป็นเวลานานและผลของแสงสีฟ้า รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของทั้งสมองและดวงตา จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติของดวงตาและคุณภาพการนอนหลับลดลง ทำให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานแย่ลงไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้การใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการได้รับคำปรึกษาที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาและรักษาอาการเหล่านี้ ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงจากอาการดังกล่าวได้
ในการนี้ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ทางวิชาการที่ครอบคลุมและทันสมัยแก่เภสัชกร ทั้งนี้การให้ความรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้งเภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมจะให้คำปรึกษาด้วยความมั่นใจ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค, สาเหตุและอาการของโรคตาแห้ง รวมถึงการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยลดอาการตาแห้งซึ่งเป็นอาการที่พบได้มากขึ้นในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารธรรมชาติที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตา รวมถึงการให้คำแนะนำผู้ป่วยได้
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการนอนหลับที่มีคุณภาพ ตามหลักการ 4 อ. คือ อาหาร, อารมณ์, ออกกำลังกาย และอนามัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศิวกานด์ โทร 02-3015467, 090-9311878, e mail siwakarn.p@dksh.com