การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Microbiota and Human sharing for Health benefit
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Microbiota and Human sharing for Health benefit
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-019-06-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
วันที่จัดการประชุม 03 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรคระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อยในร้านยา โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แบคทีเรีย สารพิษ หรือเกิดจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ และปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคอุจจาระร่วง และ Antibiotic Smart Use ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง อีกทั้งProbiotic ได้มีบทบาทในการนำมาใช้ทั้งป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงมากขึ้น แต่เนื่องจาก Probiotic มีจำนวนมากมายหลายชนิด อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจและเลือกใช้ไม่ถูก จึงต้องอาศัยข้อมูลวิจัยยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ ดังนั้นเภสัชกรชุมชนควรมีการเพิ่มพูนความรู้ที่ก้าวทันโรค พร้อมข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพในการเลือกใช้ยา รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเรื่องการบริโภคอาหารที่มี Probiotic และ Prebiotic อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง Probiotic และการนำเอามาใช้ในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อย เช่น โรคลำไส้แปรปรวน, โรคอุจจาระร่วง และโรคที่เกิดจากการไม่สมดุลของจุลินทรีย์ประจำถิ่น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุ่งระวี โทร. 02-3015494, 091-2190703, e-mail rungravee.j@dksh.com