การประชุมวิชาการ
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store & เภสัชกรร้านยากับบทบาทการดูแลสุขภาพช่องปาก
ชื่อการประชุม วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store & เภสัชกรร้านยากับบทบาทการดูแลสุขภาพช่องปาก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-020-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 01 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไปและบุคลากรร้านยา จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวด ประเภท Nociceptive pain, Neuropathic pain รวมถึงปัญหาสุขภาพช่องปากต่างๆ เป็นอาการและโรคที่พบบ่อยในงานเภสัชกรรมชุมชน การเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถ่องแท้ จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ เลือกจ่ายยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตัว ตลอดจนคัดกรองเพื่อส่งต่อได้หากจำเป็น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
Nociceptive pain, Neuropathic pain ปัญหาสุขภาพช่องปาก เภสัชกรร้านยา