การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-023-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 24 -25 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LOGHEALTH) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์คณะเภสัชศา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยากำหนดให้การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ควรทำการทดสอบเนื้อหาในเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน กับผู้บริโภคก่อนนำไปใช้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยหรือผู้มีโอกาสใช้ยาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนการพัฒนาเอกสารกำกับยา โดยไม่ใช่คำนึงถึงแต่เพียงเนื้อหาที่ต้องการให้จากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าเอกสารกำกับยาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจ และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูต้องตามสภาพการใช้งานจริง รวมถึงเอกสารกำกับยาหรือข้อมูลยาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้อ้างอิงของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา และเป็นข้อมูลกลางสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินทะเบียนตำรับยาใหม่ ซึ่งในส่วนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนมีเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตควรทำการทดสอบเอกสารกำกับยาดังกล่าวก่อนเผยแพร่ออกสู่ท้องตลาด เนื่องจากผู้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดองค์ความรู้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนการทดสอบ เพื่อนำผลดังกล่าวที่ได้มาปรับปรุงเอกสารกำกับยาตามข้อแนะนำ และใช้เอกสารดังกล่าวในการประกอบการพิจารณาทะเบียนตำรับยา อักทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลยาสู่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้กำหนดยุทธสาสตร์ที่การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีกลวิธีพัฒนาการศึกษาและการใช้ความรู้ต่อเนื่องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งแนวทางขององค์การอนามัยโลกซึ่งแนะนำให้องค์กรควบคุมยาเผยแพร่ข้อมูลยาที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยเน้นที่ฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลยาที่ถูกต้อง เข้าถึงง่าย เนื่องจากมีหลักฐานชี้ว่า จะช่วยลดปัญหาจาการใช้ยาไม่เหมาะสม อาทิ เชื้อดื้อยา และลดการใช้ยาในทางที่ผิด รวมถึงอันตรายจากอาการไม่พึงประสงค์ เป็นต้น
ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจ้ดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวโดยดำเนินงานร่วมกับศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LGHEALTH) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้โปรแกรมในการพัฒนาเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชน
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในการบริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
คำสำคัญ
เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน