การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-016-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
วันที่จัดการประชุม 12 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุชในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆจำนวนมาก การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่พบบ่อย ในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วย ในผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้านยาและสถานพยาบาลระดับต้น ให้มีความเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดโรคที่พบบ่อย มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของโรคที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นกับผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
สำหรับปัญหาที่พบบ่อยในโรคนั้น ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคต สาเหตุที่สำคัญของโรค และ โรคซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะกลายเป็นปัญหาโรคที่สำคัญในอนาคต ในแง่กลไกการเกิดโรค แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรค สาเหตุของโรค อาการของโรค การดูแลรักษาเบื้องต้น คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้ มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของโรคปวดศีรษะไมเกรนที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
2. ได้ทราบถึงคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของ N-Acetylcysteine (NAC) ข้อบ่งใช้ และการศึกษาทางคลินิก ขนาด และวิธีบริหารยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างกันของยา
3. อาการที่พบบ่อยของโรคแพ้ผื่นคันผิวหนังอักเสบ คำจำกัดความ / ระยะของโรค ตัวอย่างของโรคที่พบบ่อย การใช้ corticosteroid ในทางปฏิบัติ อาการข้างเคียงของการใช้ topical corticosteroid
4. สาเหตุของแผลเป็น การดูแลแผลเป็น คำแนะนำในการดูแลบาดแผลและแผลเป็นเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสม
5. ได้ทราบภาวะฮอร์โมนเพศต่ำในเพศชาย การดูแลรักษาเบื้องต้น คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นที่เหมาะสมได้ มีความเข้าใจถึงความสำคัญของภาวะฮอร์โมนเพศต่ำในเพศชาย
คำสำคัญ
โรคปวดศีรษะไมเกรน, อาการไอและมีเสมหะ, การดูแลบาดแผลและแผลเป็น, การรักษาผื่น คัน, การบรรเทาภาวะฮอร์โมนเพศต่ำในเพศชาย