การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-013-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันที่จัดการประชุม 20 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและผู้ประกอบการร้านยา จำนวน ๑๕๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการประชุมบรรยายเชิงวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นโครงการที่ทางชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรสาคร จัดทำขึ้น เพื่อการพัฒนาร้านขายยาให้มีศักยภาพที่ดี เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการให้บริการและคำแนะนำด้านสุขภาพ แก่สมาชิกผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญกับสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญ จัดการประชุมบรรยายเชิงวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อการพัฒนาบุคลากรในร้านยาของสมาชิก ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มมาตรฐานในการบริการที่ดี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการร้านยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใช้อย่างถูกต้องและสมเหตุผล
๒. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการร้านยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา มีความรู้เกี่ยวกับการใช้แคลเซียมสำหรับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสม
คำสำคัญ
การประชุมบรรยายเชิงวิชาการ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ จ.สมุทรสาคร