การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคกลาง)
ชื่อการประชุม การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคกลาง)
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-024-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ จังหวัดอยุธยา
วันที่จัดการประชุม 13 -14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนโยบายคลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกำหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิก หมอครอบครัว” ภายในปี ๒๕๖๙ กำหนดให้มีคลินิกดูแลสุขภาพประจำครอบครัวครบ ๑ ล้านครอบครัว ดูแลประชาชน ๖๕ ล้านคน ด้วยการมีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งหนึ่งในทีมสหวิชาชีพได้แก่ เภสัชกร จากสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนมีมากมาย ส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น ใช้ยาจากหน่วยบริการหลายแห่งพร้อมๆกัน ใช้ยาเกินจำเป็น บทบาทงานเภสัชกรรมในคลินิกหมอครอบครัวจึงมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบยาในคลินิกหมอครอบครัว การดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัวต่อเนื่อง ด้านเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสมุนไพรและสุขภาพ เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีความเข้าใจหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ตลอดจนหลักการทำงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน เพื่อการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ดำเนินโครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ด้านงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เข้าประชุมในเรื่อง การพัฒนาระบบยาปฐมภูมิ, ระบบบริการปฐมภูมิ, หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว, ทักษะ INHOMESSS, ทักษะการตรวจร่างกายเบื้องต้น และเทคนิคการเขียนโครงการ/ผลงานวิชาการ/ข้อเสนอทางนโยบาย
3. เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ