การประชุมวิชาการ
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขทางการแพทย์ ครั้งที่ 6
ชื่อการประชุม ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขทางการแพทย์ ครั้งที่ 6
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-006-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรงสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั้นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 19 -20 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่สนใจ รวมจำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรค ยารักษาโรคและแนวทางการรักษาโรคต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข (รวมถึงเภสัชกร) ที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย จำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้เหล่านนี้ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์โรคและแนวทางการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการในการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้ใช้ยาต่อไป โครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์นี้ ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาร 2556 และจัดต่อเนืองมาทุกปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงคาดว่าโครงการประชุมวิชาการที่จะจัดในปีงบประมาณ 2561 นี้ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 6 จะมีผู้เข้าร่วมสนใจโครงการเป็นจำนวนมากเช่นทุกปีที่ผ่านมาและสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการให้บริบาลทางเภสัชกรรมปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการค้นหา วางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกร/บุคลากร ทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ
คำสำคัญ
Geriatric syndromes Rational drug use in geriatrics Geriatrics neurology