การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ “Seamless Research” วิจัยไร้ขอบเขต
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ “Seamless Research” วิจัยไร้ขอบเขต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-011-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ชั้น 5 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 01 -03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเครือข่าย ภาคเหนือทั้งหมด 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากความต้องการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งถูกจัดตั้งเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อขยายบทบาทจากการบริการด้านการแพทย์เป็นหลัก มาเป็นการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน การวิจัยทางคลินิกเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาระบบการศึกษาด้านการแพทย์ให้เข้มแข็งขึ้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการวิจัยทางคลินิกให้เป็นรูปแบบมากขึ้นทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายการวิจัย การสรรหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณในการทำวิจัย
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ขับเคลื่อนงานวิจัยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่างซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลพิจิตร จึงเห็นควรจัดประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ “Seamless Research” วิจัยไร้ขอบเขต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและหลักการทำการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา
2. เพื่อให้ครูแพทย์สามารถจัดทำโครงร่างการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา
3. เพื่อพัฒนาให้ครูแพทย์สามารถทำงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่
คำสำคัญ
Seamless Research
วิธีสมัครการประชุม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก